جلسه هم اندیشی روءسا، دبیران و نواب رئیس هیاتهای ورزشی شهرستان ارومیه بحث ها جلسه هم اندیشی روءسا، دبیران و نواب رئیس هیاتهای ورزشی شهرستان ارومیه http://urmiatennis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=628:1397-01-21-17-31-33&catid=1:latest-news&Itemid=50 Wed, 18 Jul 2018 02:44:24 +0330 JComments