بازدید مهندس شکاری رییس محترم هیات تنیس آغربی از عملیات احداث میادین تنیس نقده و اشنویه بحث ها بازدید مهندس شکاری رییس محترم هیات تنیس آغربی از عملیات احداث میادین تنیس نقده و اشنویه http://urmiatennis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=648:1397-02-25-05-03-10&catid=1:latest-news&Itemid=50 Sun, 19 Aug 2018 06:13:17 +0330 JComments